Menu Zamknij

Czy przeglądy budowlane są wymagane?

czy przeglady budowlane sa wymagane

Wymagania dotyczące obowiązkowych przeglądów budowlanych zawarte są ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Interpretacja przepisów pod tym względem choć dość prosta powoduje pewne zamieszanie nawet w środowisku osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu czynności kontrolnych. Poniższy artykuł opisuje poprawną interpretację wymagań prawnych dla budynków podlegających przeglądom budowlanym.

Jakie obiekty podlegają przeglądom budowlanym?

Ustawa Prawo Budowalne (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) w art. 62 definiuje:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Przy czym zgodnie z art. 2 pojęcie „obiekt budowlany” zostało zdefiniowane jako:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

Z powyższego wynika jednoznacznie, że wszystkie obiekty budowalne wymagają okresowych przeglądów.

Przeglądom zatem podlega nie tylko budynek mieszkalny, ale także biuro, garaż, domek na działce ROD czy stodoła. Przepisy w tym zakresie mają na celu ograniczenie ryzyka trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek złego stanu obiektu budowlanego. Łatwo wyobrazić przecież pożar stodoły na skutek iskrzenia instalacji elektrycznej lub trwałe kalectwo przechodnia na skutek oderwania połaci dachu z garażu sąsiada.

Czy wszystkie budynki wymagają jednak wszystkich rodzajów przeglądów? Nie. Jeśli obiekt nie jest wyposażony w instalację gazową nie musi być sprawdzana szczelność tej instalacji (to wydaje się logiczne). Podobnie sytuacja dotyczy instalacji elektrycznej. Każdy obiekt wymaga jednak przeglądu budowlanego wykonywanego co najmniej raz na 5 lat.

Jakie obiekty budowlane nie wymagają okresowej kontroli rocznej?

przeglady budowlane budynku jednorodzinnego

Ustawa Prawo Budowalne (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) w art. 62 definiuje:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Dalej w art. 62 podpunkt 2 czytamy:

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych

Powyższy zapis art. 62.2 nie oznacza, że budynki jednorodzinne są całkowicie zwolnione z okresowych kontroli w zakresie przeglądów. Oznacza jedynie, że budynki jednorodzinne nie podlegają przeglądom rocznym w zakresie budowlanym.

Zapis ten odnosi się tylko do podpunktu „a)” zatem czytając dosłownie brzmi on następująco:

Obowiązek kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

Co to znaczy? Oznacza to, że każdy właściciel domu i budynku wielorodzinnego nadal musi wykonywać:

Roczne przeglądy budowlane (a także półroczne przeglądy nie omówione w powyższym wycinku przepisów) dotyczą budynków większych niż dom jednorodzinny. Ustawodawca chciał odciążyć nas od kosztów weryfikacji inspektora budowlanego, a jednocześnie założył że każdy w jakiś sposób dba o własny dobytek. Nie mniej tak jak z samochodem co roku jedziemy na przegląd tak w przypadku budynków co roku obowiązkowy jest przegląd kominiarski i gazowy.

Czy przeglądy budowlane są obowiązkowe dla budynków jednorodzinnych?

Tak, przeglądy budowlane są obowiązkowe dla budynków jednorodzinnych. Wynika to z zapisu Prawo Budowalne (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) w art. 62 ust. 1 pkt. 2. Przeglądy te należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat.

Jak to zostało omówione powyżej zwolnienia budynków jednorodzinnych dotyczą tylko podpunktu „a)” w zakresie kontroli rocznych. Błędną interpretacją jest uważanie, że skoro pojawia się słowo „nie obejmuje budynków jednorodzinnych” dotyczy to całej ustawy i nie musimy już wykonywać przeglądu kominiarskiego, budowlanego czy elektrycznego.

Należy zaznaczyć, że obowiązek wykonywania przeglądów jest przepisem wykorzystywanym przez ubezpieczycieli lokali. Wydaje się przecież rozsądne, że skoro nie dokonaliśmy obowiązkowej kontroli kominiarskiej a sadza wybuchła w naszym kominie to nie przysługuje nam odszkodowanie. Podobnie sytuacja ma się przy zapłonie instalacji elektrycznej (brak przeglądu instalacji elektrycznej), rozszczelnieniu i wybuchu instalacji gazowej (brak przeglądu gazu), czy zerwaniu dachu (brak przeglądu budowlanego).

Naszą ofertę przeglądów okresowych w okolicach miasta Poznań znajdą Państwo na stronie – przeglądy okresowe.

przeglady budowlane, przeglady elektryczne - poznan

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie:

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 100

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!