pomiary elektryczne poznan
PRZEGLĄD OKRESOWY

Pomiary elektryczne Poznań (przegląd instalacji elektrycznej)


Świadczymy usługi pomiarów elektrycznych w Poznaniu i okolicach. W ramach naszych działań wykonujemy pomiary odbiorcze i kontrolne instalacji elektrycznych wraz ze sporządzeniem wymaganych protokołów. Dla wszystkich Klientów gratis wykonujemy badanie termowizyjne rozdzielnicy elektrycznej.

Nasz zespół posiada wymagane uprawnienia zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych do 1 kV. Niewątpliwym autem jest także możliwość zlecenia nam jednocześnie przeglądów instalacji gazowych oraz przeglądów budowlanych (usługę realizujemy w jednym terminie).

Pomiary elektryczne – Poznań i okolice. Zadzwoń i umów usługę 799-167-383

Wymagania przeglądów okresowych instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne mieszkań i domów wykonujemy jako:

  • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych – pomiary nowych instalacji po ich wykonaniu lub po modernizacji/rozbudowie już istniejącej instalacji
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznych – wykonywane jako przeglądy instalacji niezbędne do skutecznego dochodzenia praw w ramach ubezpieczenia nieruchomości

Pomiary okresowe instalacji elektrycznych należy wykonywać co najmniej 1 raz na 5 lat.

Podstawą prawną przeglądów instalacji jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Kary za brak przeglądów są marginalne, ale długotrwałe zaniechania kontrolne stwarza ryzyko iskrzenia instalacji, ryzyko porażeń oraz pożarów. Jest to naprawdę realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w naszych domach. Należy także pamiętać, że:

Brak dokumentu potwierdzającego przegląd instalacji elektrycznej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku pożaru.

przegląd okresowy ubezpieczenie domu

Termowizja rozdzielnic elektrycznych

W ramach usług pomiarów okresowych instalacji oferujemy GRATIS badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych.

Termowizja jest narzędziem pomiarowym pozwalającym na wykrycie poluzowanych styków i nagrzewanie się przewodów instalacji. Badania z wykorzystaniem kamer termowizyjnych stanowią diagnostykę prewencyjną przed ryzykiem awarii i pożaru instalacji. Należy przy tym zaznaczyć, że badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych w przemyśle są wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe (stanowią obligatoryjny obowiązek dla właścicieli zakładów). W ramach pomiarów w Państwa domach badania tego typu wykonujemy jako element dodatkowy. Warunkiem poprawności wykonania badania termowizyjnego rozdzielnicy jest zapewnienie obciążenia odbiorczego.

badanie termowizyjne rodzielnic elektrycznych
Z lewej zdjęcie termowizyjne, z prawej obraz rzeczywisty. Pomiar instalacji pod obciążeniem, określenie nagrzewania przewodów i paratury.
pomiar termowizyjny elektryka poznan
Ocena termiczna powinna być wykonywana kamerami wysokiej rozdzielczości celem zobrazowania rzeczywistych wad styków.

Pomiary instalacji elektrycznych mieszkań i domów

Pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej 1 raz na 5 lat. Osoba realizującą usługę musi posiadać urządzenie pomiarowe z ważnym świadectwem kalibracji (wzorcowania) oraz odpowiednie uprawnienia. W domach jednorodzinnych zakres pomiarów obejmuje:

  • oględziny całej instalacji elektrycznej – w tym demontaż osłon rozdzielnicy, sprawdzenie dokręcenia zacisków (na skutek drgań prądu przemiennego zaciski z czasem się luzują) i cenę poprawności łączeń
  • pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar rezystancji uziemienia – określenie właściwego uziemienia instalacji
  • kontrolę wyłączników różnicowo-prądowych – weryfikacja skuteczności ochrony domowników przed porażeniem
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów – kontrola ma na celu określenie uszkodzeń izolacji i stanu przewodów
  • pomiar instalacji odgromowej – o ile występuje na budynku

Pomiary instalacji elektrycznych biur

Wykonujemy badania instalacji elektrycznych budynków biurowych. Badania te obejmują wszystkie wymagane prawnie aspekty w tym pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne w budynkach biurowych stanowią niezbędny element ochrony urządzeń i pracowników. Źle wykonane oględziny instalacji i pominięcie w kontroli części pomiarów nie zabezpiecza skutecznie instalacji elektrycznej i danych w Państwa firmach. Straty związane z przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi często liczone są w setki tysięcy złotych. Skuteczne dochodzenie roszczeń wymaga prawidłowo wykonanych przeglądów okresowych instalacji.

Oferujemy także pomiary instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych wraz z wykonywaniem obowiązkowych badań termowizyjnych instalacji elektrycznych (więcej o ofercie badań termowizyjnych w przemyśle). Posiadamy kwalifikacje według ISO 18436, a kamery wykorzystywane przy badaniach przemysłowych spełniają wymagania VdS 2859 (rozdzielczość kamer 320×240 px).

Pomiary elektryczne Poznań – cena

Cena usługi pomiarów elektrycznych zależna jest od lokalizacji nieruchomości oraz wielkości instalacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 799-167-383 lub wypełnienia poniższego formularza (zwrotnie odeślemy ofertę pomiarów).

Call Now Button