Menu Zamknij

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu - obowiązuje od 30.12.2022

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin serwisu
 • Serwis – serwis internetowy “InspekcjaDomu.pl”, działający pod adresem https://www.inspekcjadomu.pl
 • Usługodawca – firma “InspekcjaDomu Piotr Gramza” z adresem siedziby: ul. A. Szamarzewskiego 21/2, Poznań, NIP: 7772836216,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Przedsiębiorca – firma “InspekcjaDomu Piotr Gramza” z adresem siedziby: ul. A. Szamarzewskiego 21/2, Poznań, NIP: 7772836216,
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 • Usługa – każdy rodzaj usługi dla której za pośrednictwem Serwisu przedstawiana jest informacja stanowiąca zaproszenie do kontaktu i przedstawienia oferty handlowej.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana jest na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pomiędzy Usługobiorcą a Przedsiębiorcą.
 • Usługa “Odbiór mieszkania” – usługa obejmuje działania kontroli technicznej we wskazanej przez Usługobiorcę lokalizacji. Celem usługi jest wykazanie stronie trzeciej (Deweloperowi/Wykonawcy) wad i usterek lokalu poprzez sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości. Dokładny zakres kontroli ustalany jest przy zamówieniu usługi w drodze komunikacji elektronicznej. Działania kontrolne są pracami nieinwazyjnymi i nie obejmują kontroli elementów zakrytych (elementów wewnątrz przegród budowlanych).
 • Usługa “Odbiór domu” – usługa obejmuje działania kontroli technicznej we wskazanej przez Usługobiorcę lokalizacji. Celem usługi jest wykazanie stronie trzeciej (Deweloperowi/Wykonawcy) wad i usterek lokalu poprzez sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości. Dokładny zakres kontroli ustalany jest przy zamówieniu usługi w drodze komunikacji elektronicznej. Działania kontrolne są pracami nieinwazyjnymi i nie obejmują kontroli elementów zakrytych (elementów wewnątrz przegród budowlanych).
 • Usługa “Badanie termowizyjne” – usługa obejmuje działania kontroli technicznej we wskazanej przez Usługobiorcę lokalizacji. Celem usługi jest ocena odbitego promieniowania podczerwonego rejestrowanego przez kamerę. Z usługi powstaje dokumentacja fotograficzna wad i anomalii (nie jest tworzona dokumentacja każdego elementu nieruchomości, choć każdy element podlega kontroli). Dokładny zakres kontroli ustalany jest przy zamówieniu usługi w drodze komunikacji elektronicznej.
 • Usługa “Świadectwo energetyczne” – usługa obejmuje działania związane ze zgromadzeniem niezbędnych danych i opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo zostaje dodane do centralnego rejestru i wypełnia wymagania wynikajace z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). Usługa może wiązać się z dodatkowymi kosztami wysyłki gotowego dokumentu oraz opracowań rozszerzonych.
 • Usługa “Inspekcji nieruchomości z rynku wtórnego” – usługa obejmuje działania kontroli technicznej we wskazanej przez Usługobiorcę lokalizacji. Celem usługi jest wykazanie w formie Raportu wad i usterek lokalu poprzez sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości. Dokładny zakres kontroli ustalany jest przy zamówieniu usługi w drodze komunikacji elektronicznej. Działania kontrolne są pracami nieinwazyjnymi i nie obejmują kontroli elementów zakrytych (elementów wewnątrz przegród budowlanych).
 • Raport – oznacza dokument pisemny w formie elektronicznej (plik PDF) nie zawierający dokumentacji fotograficznej lub ją zawierający. Raportem może być także nazywany dokument stworzoną odręcznie. Oba typy dokumentów stanowią podsumowanie świadczonej usługi zawierające opis wad i usterek (dokumenty nie definiują skontrolowanych elementów i nie określają jakie elementy nie posiadają wad). Raport przy usługach zawierających w nazwie słowo “Odbiór” jest dodatkowo płatny zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy względem Przedsiębiorcy składane za pomocą Serwisu lub innej drogi komunikacji elektronicznej

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów, materiałów audiowizualnych, informacji stanowiących zaproszenie do przedstawienia ofert handlowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 • Wszelkie informacje dotyczące Usług, ich ceny i dostępności zamieszone w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o której mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
 • Zawarcie umowy na odległość nie jest możliwe za pomocą Serwisu. W celu umówienia Usługi konieczny jest dodatkowy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny z biurem Przedsiębiorcy.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

V. Warunki komunikacji i świadczenia usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności korzystania z zaproszeń do kontaktu w celu przedstawienia ofert handlowych
 • Serwis poza treściami publikowanymi na podstronach nie udostępnia darmowych konsulatacji. Wszelka komunikacja Usługobiorców jest prowadzona w celu przedstawienia oferty handlowej
 • Świadczenie Usług oferowanych przez Serwis może być wykonywane przez podwykonawców Przedsiębiorcy bez żadnych ograniczeń w tym zakresie.
 • W przypadku Usług umowa zostaje potwierdzona wraz z potwierdzeniem terminu świadczenia usługi i jej lokalizacji poprzez kontakt pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprzez komunikator Facebook lub SMS
 • Oferty handlowe zawierające wycenę Usług są sporządzane na podstawie indywidualnych parametrów dotyczących typu zabudowy, lokalizacji, powierzchni nieruchomości, zamawianego pakietu obsługi. Cena Usług jest zatem zależna od czynników personalizujących i niemożliwe jest jej bezpośrednie porównanie do najniższej ceny sprzedaży w terminie ostatnich 30 dni (usługi różnią się ponieważ dotyczą różnych lokali mieszkalnych - położonych na różnych piętrach, znajdujących się w różnych budynkach)
 • W przypadku odwołania terminu świadczenia Usługi przez Usługobiorcę w czasie krótszym niż 48 godziny robocze (bez uwzględnienia weekendów i świąt) od zaplanowanej wizyty konieczne jest uiszczenie opłaty pokrywające koszty obsługi biura i czasu specjalisty. Opłata za odwołanie terminu Usługi wynosi 150 zł brutto dla wszystkich usług z wyłączeniem "Odbiorów VIP". Dla "Odbiorów VIP" (odbiorów z usługą hydraulika) opłata wynosi 450 zł brutto. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni na wskazany przez Przedsiębiorcę rachunek.
 • W przypadku nieodwołania terminu świadczenia Usługi przez Usługobiorcę w sytuacji w której Przedsiębiorca stawi się pod wskazanym adresem jest zobowiązany podjąć próbę kontaktu z Usługobiorcą. W przypadku gdy Usługobiorca nie stawi się w miejscu świadczenia usługi lub świadczenie Usługi nie będzie możliwe z innych przyczyn Przedsiębiorca pobiera pełną wartość wynagrodzenia jak za świadczenie Usługi (kwota ta traktowana jest jako Kara Umowna).
 • Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta każdy Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny przysługuje w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 • W celu skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, za wystarczające uważa się złożenie oświadczenia woli na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail kontakt@inspekcjadomu.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Przedsiębiorcą. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie XI.
 • Prawo odstąpienia od Umowy o którym mowa powyżej nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Przedsiębiorca wykonał zleconą Usługę dla Usługobiorcy. Poprzez wykonanie usługi należy rozumieć realizację czynności technicznych w miejscu wskazanym przez Usługobiorcę. Konsument przed przystąpieniem do umowy został poinformowany o zapisach Regulaminu i utracie prawa do odstąpienia od Umowy w chwili jej wykonania.
 • Opracowanie usług Świadectw energetycznych odbywać się może na postawie deklaracji udzielonych przez Usługobiorcę. Usługobiorca potwierdza dobrowolnie prawdziwoność danych poprzez deklarację formularza on-line lub własnoręczny podpis. Zmiana wystawionego dokumentu świadectwa wiąże się z koniecznością zamówienia dodatkowej usługi (100% odpłatności). Reklamacje w zakresie błędu Usługobiorcy nie są winą Przedsiębiorcy i nie będą rozpatrywane pozytywnie.
 • Wszystkie przekazywane ceny Usług są kwotami brutto uwzględniającymi całkowity koszt realizacji w zakresie podstawowym (bez dodatkowo odpłatnych dokumentów) i koszy dojazdu. Wyjątkiem są usługi lokalizacji wycieku gdzie do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest najdalej przy realizacji płatności przekazać NIP nabywcy – mają tu zastosowanie podstawie regulacje prawne w tym art 106 ustawy o VAT. Koszty rozksięgowania płatności i wystawienia faktury po realizacji płatności wynoszą 150 zł za pozycję transakcji. Przedsiębiorca ma prawo do odmowy wystawienia faktury na inny podmiot nabywcy (w przypadku błędów nabywcy niemożliwych do skorygowania notą korygującą).

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
  • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
   adres e-mail

W celu prawidłowej realizacji Usług Przedsiębiorca gromadzi w sposób dobrowolny i przetwarza dane osobowe Usługobiorcy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim wykonującym pod-zlecane działania techniczne.

Dane zbierane w celu realizacji usług:

 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres nieruchomości
 • Dane techniczne nieruchomości
 • Przesłaną/udostępnioną dokumentację nieruchomości

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

 • Usługodawca zobowiązuje się do realizacji wszelkich działań w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zachowaniem należytej stronności
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy Usługobiorcy z dostarczeniem dokumentacji technicznej czy problemy z otwarciem linków i Raportów przesyłanych przez Przedsiębiorcę
 • Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za interpretację Raportów przez osoby trzecie i w ramach usługi nie zapewnia wsparcia i roszczeń osób trzecich. Powyższe oznacza, że Przedsiębiorca odpowiada jedynie przed Usługobiorcą i nie wyraża zgodny na kontakt wykonawców i deweloperów.
 • Przedsiębiorca nie odpowiada za możliwość przeprowadzenia badania termowizyjnego na terenie weryfikowanej nieruchomości. Zakres badania termowizyjnego jest ściśle zależny od warunków atmosferycznych i warunków na terenie weryfikowanego lokalu. Roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane ponieważ nie zależą w żaden sposób od działań Przedsiębiorcy.
 • Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacji realizowanej Usługi i otrzymanego Raportu.
 • Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny Przedsiębiorcy lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@inspekcjadomu.pl. Reklamacja musi zawierać datę świadczenia usługi, adres świadczenia usługi, numer telefonu Usługobiorcy oraz opis wady.
 • Rozpatrywanie reklamacji przez Przedsiębiorcę realizowane będzie każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatniej wiadomości dotyczącej przedmiotowej sprawy. Rozpatrywanie reklamacji wymaga przekazania pełnego opisu wady i danych identyfikacyjnych zlecenia (zgodnie z informacją powyżej).

VIII. Kontakt z Usługodawcą

 • Usługodawca zobowiązuje się do realizacji wszelkich działań w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zachowaniem należytej stronności
 • Usługodawca zastrzega prawo możliwości nieodebrania w terminie przesyłek poleconych wymagających potwierdzenia odbioru kierowanych na adres siedziby firmy (adres ten nie stanowi głównego adresu korespondencyjnego)
 • Celem uzyskania adresu korespondencyjnego (przesyłek listwych wymagających potwierdzenia odbioru) lub zawiadomienia Usługodawcy o ważnym zdarzeniu (w tym sprawach sądowych w których wzywa się Usługodawcę na świadka) należy kontaktować się elektronicznie z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (adres e-mail, telefon, SMS, komunikator facebook)
 • Podstawowym sposobem komunikacji z Usługodawcą jest poczta elektroniczna kierowana na adres e-mail kontakt@inspekcjadomu.pl

IX. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 • Prawa autorskie do Raportów stanu technicznego są przenoszone na Usługobiorcę w chwili rozliczenia usługi.

X. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XI. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@inspekcjadomu.pl

XI. Wzór odstąpienia od umowy

Poniższy wzór odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowy (obligatoryjny) do rozpatrywania odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Odstąpienie od umowy musi być przekazane jako oświadczenie woli zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w powyższym regulaminie.

WZÓR – Formularz odstąpienia od umowy

Adresat: InspekcjaDomu Piotr Gramza, ul. A. Szamarzewskiego 31/19, 60-551 Poznań

Ja ………………………………….. niżej podpisany informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi. Usługa ta miała dotyczyć adresu …………………………………………………………. umówiona została na dzień …………………………….. z podaniem mojego numeru telefonu kontaktowego nr ………………………………..

Adres Konsumenta:

Podpis Konsumenta:

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!