Menu Zamknij

Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?

czy instalacja odgromowa jest obowiazkowa

Instalacja odgromowa często zwana jest piorunochronną, a jej zadaniem jest sprowadzenie ładunku elektrycznego do zmieni. Instalacja ta ma na celu ochronę budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych (uderzenia pioruna), a więc przed pożarem i awarią instalacji elektrycznej.

Instalacje odgromowe nie są wymagane jednak dla wszystkich budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Wpływ ma na to usytuowanie nieruchomości oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych.

Instalacja odgromowa – prawo budowlane

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 i późn. zm.) nie definiuje żadnych wymagań dla wykonania instalacji odgromowych. Właściwym aktem prawnym nakazującym wykonanie instalacji piorunochronnej jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie”:

W Warunkach Technicznych znajdziemy:

art. 53. 2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Wskazanie to odnosi się do normy PN-EN 62305 w zakresie zasad ogólnych i zarządzania ryzykiem.

Analiza ryzyka według arkusza drugiego normy PN-EN 62305 definiuje cały algorytm wskazań do instalacji instalacji odgromowej (około 140 parametrów!). Dla nowych budynków konieczne jest określenie lokalizacji budynku:

  • względem zabudowań działek sąsiednich
  • ukształtowania terenu i lokalizacji budynku (obszar nizinny – górski)
  • częstotliwości wyładowań atmosferycznych w danej strefie
  • rodzaju pokrycia dachu (blacha, dachówka, papa etc)

Budując nowy dom należy więc zwrócić się o analizę projektową względem wymagań normowych (firma Inspekcja Domu nie wykonuje takich prac). Dla budynków deweloperskich oraz już istniejących należy przyjąć, że:

Dla zabudowań w układzie zwartym (budynki o podobnej wysokości, działki sąsiednie zabudowane) brak wymagań instalacji odgromowych.

Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynków:

  • wybudowanych z materiałów łatwopalnych (np. konstrukcja drewniana) lub
  • o wysokości powyżej 15 m i powierzchni powyżej 500 m2 lub
  • gdy wskaźnik zagrożenia wyładowań przekracza zadeklarowaną wartość według wytycznych normy PN-EN 62305

Instalacja odgromowa a ubezpieczenie

Ustawa Prawo Budowlane nakazuje:

Art. 62.1 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Należy zatem zaznaczyć, że samo posiadanie instalacji bez ważnych jej przeglądów i pomiarów nie pozwala na skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczenia. Instalacja odgromowa z czasem koroduje, a brak jej sprawności jest większym zagrożeniem dla budynku niż całkowity brak instalacji (sprowadzenie wyładowania atmosferycznego na własnych dach bez odprowadzenia go do ziemi stanowi zagrożenie pożaru).

instalacja odgromowa prawo budowlane, czy obowiązkowa
Korozja złącz instalacji odgromowej stwarza ryzyko sprowadzenia wyładowania na nasz dach bez odprowadzenia ładunku do ziemi.

Należy także zaznaczyć, że dla nowych budynków rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych definiuje konieczność stasowanie ochrony przeciwprzepięciowej. Brak odpowiednich zabezpieczeń w rozdzielnicy elektrycznej również stanowi podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania pomiarów okresowych instalacji odgromowej oraz pomiarów instalacji elektrycznych na terenie Poznania i okolic.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 96

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!