Menu Zamknij

Odbiór mieszkania a rzeczoznawca budowlany

odbior mieszkania rzeczoznawca budowlany

Decyzja o zakupie mieszkania to jeden z najważniejszych momentów w życiu wielu z nas. Proces ten obfituje w szereg formalności, a jednym z kluczowych etapów jest odbiór techniczny nieruchomości (moment kiedy deweloper lub wykonawca przekazuje nam klucze do lokalu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiór mieszkania od dewelopera musi być poprzedzony oględzinami kupującego, które pozwolą na wykrycie ewentualnych wad i niezgodności. Artykuł ten ma na celu podkreślenie znaczenia skorzystania z usług profesjonalnego inspektora podczas tego procesu, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo przy oględzinach technicznych.

Jeśli zbliża się termin Państwa odbioru zachęcamy do kontaktu – pomożemy w fachowym odbiorze mieszkania. Zatrudniając profesjonalistów mogą mieć Państwo gwarancję znajomości norm i posiadania odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Usługi świadczymy na terenie całej Wielopolski.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy inspektora przy odbiorze mieszkania?

Osoba kupująca lokal mieszkalny chroniona jest zapisami dotyczącymi praw konsumenta wynikającymi z Kodeksu Cywilnego i tzw. Ustawy Deweloperskiej (więcej o ustawie deweloperskiej w kontekście odbiorów mieszkań). W Ustawie Deweloperskiej zapisy dotyczące odbioru mieszkania znajdziemy w art. 41, a w szczególności zapis wskazujący, że podczas przekazania kluczy do mieszkania/domu mamy prawo do zgłoszenia wad jakie stwierdzimy w lokalu:

1. Przeniesienie na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, jest poprzedzone odbiorem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez nabywcę.
Odbiór ten następuje odpowiednio po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony tego organu.

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany w obecności nabywcy.

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W protokole odnotowuje się również odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej, uznanie wady istotnej przez dewelopera albo odmowę uznania wady istotnej przez dewelopera.

Decyzja o skorzystaniu z usług inspektora przy odbiorze nowego mieszkania może być zatem kluczowym krokiem, gwarantującym bezpieczeństwo i spokój. Odbierając mieszkania inwestycyjne jak i własne rzadko dysponujemy fachowym sprzętem i pełną wiedzą dotyczącą norm budowlanych. Profesjonalny inspektor, jest w stanie zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą być niewidoczne dla laika, ale w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na komfort użytkowania mieszkania oraz generować dodatkowe koszty związane z wykończeniem lokalu.

Rzetelna ocena stanu technicznego

Kluczowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z usługi odbioru mieszkania takiej jak nasza jest znaczny komfort dotyczący możliwości nieskupiania uwagi na tym czy ściany są proste – takiej weryfikacji w naszej obecności dokonuje zatrudniony inspektor. Profesjonalista wyposażony w specjalistyczną wiedzę oraz narzędzia jest w stanie dokładnie ocenić wszystkie aspekty techniczne nieruchomości, od instalacji po jakość wykonania, co zapewnia potencjalnemu nabywcy pełen obraz stanu mieszkania przed finalizacją zakupu.

Wsparcie w negocjacjach z deweloperem

Profesjonalny inspektor może również pełnić rolę wsparcia dla nabywcy w trakcie ewentualnych negocjacji z deweloperem odnośnie do stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Dokumentacja i opinia eksperta stanowią solidną podstawę do rozmów z deweloperem o konieczności przeprowadzenia poprawek lub renegocjacji warunków zakupu.

Korzystanie z usług inspektora przy odbiorze mieszkania to zatem nie tylko kwestia bezpieczeństwa i uniknięcia nieprzewidzianych kosztów, ale również sposób na zapewnienie sobie spokoju ducha i pewności, że nasza inwestycja jest dokładnie sprawdzona i zabezpieczona przed potencjalnymi problemami.

Kiedy wymagana jest opinia rzeczoznawcy budowlanego?

Przepisy dotyczące odbioru mieszkania

Zgodnie z obowiązującym prawem, odbiór mieszkania od dewelopera powinien zostać dokonany z należytą starannością. W Ustawie Deweloperskiej nie określono żadnych wymagań, aby odbioru dokonywała osoba z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego, co wiązałoby się dla kupującego ze znacznym kosztem usługi.

Standardowo usługi odbiorów mieszkań i domów wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia audytorów energetyczny i/lub uprawnienia budowlane (inspektora budowlanego).

Wśród ogólnopolskich firm konkurencyjnych usługi odbiorów mieszkań wykonują niestety także studenci kierunków technicznych (inżynierowie) lub technicy budowlani. Usługa odbioru technicznego kosztuje zwykle od 400-1000 zł zależnie od powierzchni i lokalizacji nieruchomości. Na jakość świadczonej usługi ma wypływ sprzęt pomiarowy (w tym stosowanie laserów płaszczyznowych i kamer termowizyjnych). Co ważne zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego wiąże się ze wzrostem kosztów do ok. 2000-5500 zł zależnie od regionu Polski i zakresu ekspertyzy. Rzeczoznawca ten niechętnie wykonuje prace kontrolne na drabinach i nie posiada pełnego wyposażenia technicznego. Podstawową rolą rzeczoznawcy budowlanego jest sporządzenie ekspertyz technicznych do procesów sądowych i działań naprawczych w procesach budowlanych.

Potrzeba zatrudnienia rzeczoznawcy budowlanego pojawia się przede wszystkim w sytuacjach, kiedy podczas odbioru technicznego mieszkania zostaną stwierdzone wady istotne, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcjonalność nieruchomości.

Za wadę istotną stwierdzoną podczas odbioru technicznego uważa się np. inny układ pomieszczeń, zmianę piętra budynku wielorodzinnego, zawilgocenia, usterki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa, braki szczelności dachu, brak zabezpieczenie nieruchomości (np. brak drzwi).

Jedynym przypadkiem gdy występuje konieczność zatrudnienia rzeczoznawcy budowlanego jest opisany w Ustawie Deweloperskiej art. 41:

9. Nabywca może odmówić dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny posiada wadę istotną i jednocześnie deweloper odmówi uznania jej w protokole, o którym mowa w ust. 3.

12. W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną strony ustalają nowy termin odbioru
umożliwiający deweloperowi usunięcie tej wady przed dokonaniem powtórnego odbioru. Do powtórnego odbioru stosuje się przepisy ust. 2–9.

13. Odmowa dokonania odbioru ze względu na wadę istotną w ramach powtórnego odbioru wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego. Nabywca występuje z wnioskiem o wydanie opinii przez rzeczoznawcę budowlanego w terminie miesiąca od dnia odmowy.

14. Bieg terminu, o którym mowa w art. 43 ust. 3, ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez nabywcę deweloperowi opinii rzeczoznawcy budowlanego, o której mowa w ust. 13.

15. W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego w opinii, o której mowa w ust. 13, istnienia wady
istotnej nabywca może odstąpić od umowy.

16. W przypadku niestwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego obciążają w całości nabywcę.

17. W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego obciążają w całości dewelopera.

Odmowa odbioru z powodu wad istotnych

Ustawa deweloperska precyzuje, że w przypadku odmowy odbioru mieszkania z powodu stwierdzenia wad istotnych, nabywca ma prawo zażądać opinii rzeczoznawcy budowlanego. Jest to kluczowy moment, który pozwala na obiektywną ocenę stanu nieruchomości przez niezależnego eksperta. Opinia rzeczoznawcy może wesprzeć stanowisko nabywcy w negocjacjach z deweloperem oraz w dalszych działaniach prawnych, jeśli dojdzie do sporu.

Rozliczenie kosztów opinii rzeczoznawcy

Warto również zaznaczyć, że koszty związane z uzyskaniem opinii rzeczoznawcy budowlanego reguluje ustawa deweloperska. Jeśli opinia potwierdzi istnienie wad istotnych, to deweloper pokrywa koszty jej sporządzenia (jednak opinię tą wstępnie zamawia i płaci za nią strona kupująca). W przeciwnym razie, gdy wady nie zostaną potwierdzone, koszty ponosi nabywca. Dlatego tak ważne jest, aby decyzja o skorzystaniu z usług rzeczoznawcy była dobrze przemyślana i oparta na solidnych podstawach.

Znajomość przepisów i świadome korzystanie z przysługujących praw pozwala na skuteczną ochronę interesów nabywcy i zapewnia większą pewność w procesie odbioru mieszkania.

Korzyści ze współpracy z profesjonalną firmą inspekcyjną

Wybór współpracy z profesjonalną firmą inspekcyjną otwiera dostęp do usług, które znacznie wykraczają poza standardowy odbiór mieszkania. Takie firmy oferują nie tylko dokładne badania techniczne, ale również fachowe wsparcie po odbiorze mieszkania.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Zaangażowanie profesjonalnej firmy inspekcyjnej daje gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przeprowadzanych badań. Specjaliści z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną są w stanie wykryć nawet te wady i nieprawidłowości, które mogłyby umknąć uwadze nabywcy czy mniej doświadczonego inspektora. Taka pewność jest nieoceniona, zwłaszcza gdy chodzi o inwestycję życia, jaką niewątpliwie jest zakup mieszkania. Zachęcamy do zapoznania się z odrębnym artykułem naszej gwarancji finansowej dla odbiorów mieszkań – więcej o ochronie InwestorSafe.

Podsumowanie

Zakup mieszkania to inwestycja na lata, a jej bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla każdego. Skorzystanie z usług profesjonalnego inspektora to nie tylko zgodność z literą prawa, ale przede wszystkim pewność, że nasze nowe mieszkanie jest wolne od ukrytych wad i gotowe do bezpiecznego zamieszkania. Zapewnienie sobie takiego spokoju ducha jest bezcenne, a współpraca z ekspertami w dziedzinie inspekcji budowlanych stanowi najlepszą inwestycję w przyszłość naszego domu.

Jeśli zbliża się termin Państwa odbioru zachęcamy do kontaktu – pomożemy w fachowym odbiorze mieszkania. Zatrudniając profesjonalistów mogą mieć Państwo gwarancję znajomości norm i posiadania odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Usługi świadczymy na terenie całej Wielopolski.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 86

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!