Menu Zamknij

Wady ukryte nieruchomości – kto ponosi odpowiedzialność?

wady ukryte nieruchomosci kto odpowiada

Decyzja o zakupie nieruchomości jest jedną z najważniejszych inwestycji życiowych. Mimo dokładnych oględzin i analiz, istnieje ryzyko natrafienia na ukryte wady, które mogą znacząco wpłynąć na wartość i funkcjonalność nabywanej nieruchomości. W artykule wyjaśniamy, jakie prawa przysługują kupującemu w obliczu odkrycia wad ukrytych oraz kto jest odpowiedzialny za ich istnienie. Poznaj także informacje, jak skutecznie zabezpieczyć transakcję przed możliwymi problemami, zanim jeszcze podpiszesz umowę kupna-sprzedaży.

Przed zakupem warto skorzystać z usług profesjonalnej kontroli stanu nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i aktualnymi promocjami sprawdzenia domu pod względem technicznym.

W artykule znajdziesz informacje dotyczące:

 1. Definicja wad ukrytych w nieruchomościach
  • Czym są wady ukryte?
  • Różnice między wadami fizycznymi a prawnymi
 2. Rękojmia a wady ukryte
  • Podstawy prawne rękojmi za wady nieruchomości
  • Przysługujące kupującemu prawa w przypadku stwierdzenia wad
 3. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte
  • Kiedy sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ukryte?
  • Sytuacje wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy
 4. Sprawdzenie techniczne nieruchomości przed zakupem
  • Dlaczego warto przeprowadzić audyt przed zakupem?
  • Jakie elementy powinien zawierać kompleksowy audyt?
 5. Praktyczne porady dla kupujących nieruchomość
  • Jak unikać ryzyka związanego z wadami ukrytymi?
  • Wskazówki dla kupujących na rynku wtórnym

Definicja wad ukrytych w nieruchomościach

Zakup nieruchomości wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest ryzyko napotkania na tzw. wady ukryte. Rozumienie tego, czym są te wady, jest kluczowe dla każdego kupującego, aby móc skutecznie zabezpieczyć swoje interesy.

Czym są wady ukryte?

Wady ukryte to defekty nieruchomości, które nie były widoczne ani łatwo wykrywalne podczas oględzin przed zakupem. Mogą one dotyczyć zarówno aspektów fizycznych, jak i prawnych nieruchomości. Wady fizyczne to te, które wpływają na strukturę i bezpieczeństwo budynku – na przykład uszkodzone instalacje, ukryta pleśń za meblami lub problemy z dachem, które ujawniają się tylko podczas intensywnych opadów. Z kolei wady prawne mogą obejmować kwestie takie jak nieuregulowany stan prawny gruntu, służebności czy nieznane zobowiązania hipoteczne.

Różnice między wadami fizycznymi a prawnymi:

 • Wady fizyczne: Dotyczą one stanu technicznego i jakości wykonania nieruchomości. Często są niewidoczne podczas standardowych oględzin, np. problemy z fundamentami czy ukryte wady instalacji elektrycznej.
 • Wady prawne: Wiążą się z prawnym tytułem do nieruchomości. Przykładowo, mogą wynikać z nieprawidłowości w dokumentacji, niezgłoszonych praw do nieruchomości przez osoby trzecie, czy obciążeń, które znacząco ograniczają możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością.

Zrozumienie i identyfikacja wad jest pierwszym krokiem do ochrony przed potencjalnymi stratami finansowymi. Kupujący powinien być świadomy, że odpowiednia weryfikacja stanu nieruchomości, zarówno w aspekcie technicznym, jak i prawnym, jest niezbędna przed finalizacją transakcji.

pekniecie sciany wada ukryta zakup domu
Ukryte za meblami pęknięcia ścian konstrukcyjnych stanowią wadę fizyczną. Usunięcie wady poprzez wzmocnienie fundamentów może być bardzo drogie.

Rękojmia a wady ukryte

Rękojmia za wady nieruchomości stanowi jedno z podstawowych praw kupującego, które pozwala na ochronę jego interesów w przypadku, gdy nabyta nieruchomość nie odpowiada umowie. To rozwiązanie prawne, które ma na celu zapewnienie kupującemu możliwości reagowania na wady, które ujawniły się już po dokonaniu transakcji.

Podstawy prawne rękojmi za wady nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wady fizyczne lub prawne. Artykuł 556 Kodeksu Cywilnego jasno określa tę odpowiedzialność:

Art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).”

Rękojmia obejmuje zarówno wady jawne, jak i ukryte, które kupujący mógłby przeoczyć, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Ważne jest, aby kupujący, zauważając wadę, niezwłocznie zareagował, zgłaszając sprzedawcy swoje roszczenia (na zgłoszenie mamy do 14 dni kalendarzowych od daty zauważenia wady!).

Przysługujące kupującemu prawa w przypadku stwierdzenia wad

Kupujący, który stwierdzi wady nieruchomości, ma kilka opcji działania, które zostały przewidziane w przepisach Kodeksu Cywilnego:

 • Wymiany wadliwej części: Kupujący może oczekiwać wymiany wadliwej części (np. pękniętej ramy okna, popękanych dachówek etc) – art. 561 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem koniecznym jest aby wady istniały już w momencie przekazania nieruchomości. Art. 561 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady”
 • Żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy: Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli wady są na tyle poważne, że gdyby o nich wiedział, nie zdecydowałby się na zakup. Jeżeli kupujący zdecyduje się zachować nieruchomość pomimo wad, może zażądać obniżenia ceny (art. 560 Kodeksu Cywilnego).Art. 560 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może oświadczyć o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.”
 • Naprawa wady: Kupujący może również zażądać usunięcia wady przez sprzedawcę, co zazwyczaj oznacza pokrycie przez niego kosztów naprawy.

W przypadku wad prawnych, które mogą obejmować takie kwestie jak nieuregulowany stan prawny gruntu lub obciążenia hipoteczne, odpowiedzialność sprzedawcy jest bezwzględna. Rękojmia za wady prawne ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż wady te mogą uniemożliwić swobodne użytkowanie nieruchomości przez kupującego.

Zarówno przy wadach fizycznych, jak i prawnych, istotne jest, aby każde roszczenie było zgłaszane w odpowiednim czasie, co jest kluczowe dla zachowania praw wynikających z rękojmi. Przykładowo jeśli wykryjemy wilgoć na suficie, ale wadę zgłosimy dopiero po kilku miesiącach to zakres strat materialnych wynikających z nieszczelności dachu będzie znacznie większy niż pierwotnie. W takich przypadkach rękojmia nie będzie już obowiązywać, ponieważ nie zachowaliśmy należytej staranności.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte nieruchomości jest kluczowym elementem praw konsumenta w procesie kupna-sprzedaży. Pomimo tego, że wady mogą nie być widoczne podczas oglądania czy przekazywania nieruchomości, sprzedawca może być za nie odpowiedzialny.

Kiedy sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ukryte?

Zgodnie z Art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego:

„Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę [fizyczną lub prawną].”

To oznacza, że sprzedawca odpowiada za wszystkie wady nieruchomości, które obniżają jej wartość lub użytkowość, niezależnie od tego, czy były one znane sprzedającemu w momencie sprzedaży. Obejmuje to zarówno wady fizyczne, takie jak problemy z instalacją elektryczną, jak i wady prawne, np. niewłaściwe zapisy w księdze wieczystej.

Wady ukryte to takie defekty, które nie były widoczne podczas oględzin nieruchomości przed zakupem i które mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie. Przykładami mogą być:

 • ukryte wady konstrukcyjne, takie jak pęknięcia fundamentów,
 • zatajone problemy z wilgocią, które objawiają się dopiero po dłuższym czasie,
 • niesprawne systemy ogrzewania czy ukryte uszkodzenia instalacji elektrycznej.

Sytuacje wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy

Zgodnie z Art. 557 §1 Kodeksu Cywilnego:

„Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.”

To oznacza, że odpowiedzialność sprzedawcy może być ograniczona lub wyłączona, jeśli kupujący był świadom wady przed zakupem. W praktyce często dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zdecyduje się na zakup „w stanie widocznym” lub „do remontu”, co jest zapisywane w akcie notarialnym. W takim przypadku konieczne jest bardzo precyzyjne określenie stanu nieruchomości w akcie, co pozwala na uniknięcie nieporozumień i potencjalnych sporów w przyszłości.

Przykładowo, jeśli w akcie notarialnym zapisano, że nieruchomość jest sprzedawana „w stanie widocznym” i kupujący miał możliwość wcześniejszego jej dokładnego obejrzenia, może to wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy za niektóre wady. Ważne jest, aby zapisy w akcie były jasne i jednoznaczne, co wymaga odpowiedniego przygotowania i porozumienia między stronami jeszcze przed finalizacją transakcji.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nieruchomości może być ograniczona lub całkowicie wyłączona na podstawie odpowiednich zapisów w akcie notarialnym, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 558 KC.

Art. 558 Kodeksu Cywilnego – ograniczenie odpowiedzialności

Art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi:

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że sprzedawca i kupujący mogą umownie zdecydować o zmniejszeniu zakresu odpowiedzialności sprzedawcy za niektóre wady. Jednakże, jeśli kupujący jest konsumentem, jego ochrona jest silniejsza, i wszelkie próby wyłączenia odpowiedzialności muszą być traktowane z dużą ostrożnością, ponieważ prawo stawia wysokie wymagania dotyczące ochrony konsumentów (oznacza to, że deweloper lub firma nie może stosować powyższego przywołania art. 558 KC).

Przykłady zastosowania art. 558 KC w praktyce notarialnej

W praktyce notarialnej zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności za wady często pojawiają się w kontekście sprzedaży „w stanie widocznym” lub „do remontu”. W takich przypadkach sprzedawca może próbować ograniczyć swoją odpowiedzialność za niektóre wady, które są widoczne lub powinny być zauważone przez kupującego podczas oględzin nieruchomości przed zakupem. Oto kilka przykładów zapisów, które mogą pojawić się w akcie notarialnym:

 • „Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne nieruchomości, które były widoczne lub łatwe do zauważenia podczas oględzin przeprowadzonych przed zawarciem umowy.”
 • „Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.” – jest to najczęstszy zapis aktów notarialnych pomiędzy osobami fizycznymi. Zapis taki chroni sprzedawcę przed odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, a kupującemu odbiera wszelkie prawa zgłaszania wad ukrytych

Ważność zapisów wyłączających odpowiedzialność

Warto zwrócić uwagę, że zapisy wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy muszą być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny. Kupujący musi być świadom tego, na co się zgadza, a zapisy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której kupujący, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, przyjmuje na siebie nieproporcjonalnie duże ryzyko. Dodatkowo, zapisy te nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami ani ograniczać praw konsumentów w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawne.

Podsumowując, odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte może być ograniczona na mocy art. 558 Kodeksu Cywilnego, ale takie ograniczenie musi być jasno określone w akcie notarialnym i nie może naruszać praw konsumenta. Kupujący powinien zawsze dokładnie czytać i rozumieć wszystkie zapisy umowne, zwłaszcza te dotyczące stanu nieruchomości i odpowiedzialności za jej wady.

umowa wady ukryte nieruchomosci

Sprawdzenie techniczne nieruchomości przed zakupem

Przeprowadzenie szczegółowego sprawdzenia technicznego nieruchomości przed dokonaniem zakupu to kluczowy element zabezpieczenia interesów kupującego, szczególnie w kontekście możliwości wyłączenia odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi. Taki audyt pozwala na identyfikację ewentualnych wad, co jest istotne zwłaszcza gdy kupujący nie może liczyć na pełne zabezpieczenie prawne ze strony sprzedawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą unikalną ofertą inspekcji stanu technicznego nieruchomości przed zakupem.

Korzyści z profesjonalnego przeglądu technicznego

Zdobycie pełnej wiedzy o stanie technicznym – Profesjonalne sprawdzenie nieruchomości pozwala na uzyskanie dokładnych informacji o stanie technicznym budynku, instalacji oraz wyposażenia. Taki audyt może ujawnić ukryte wady, które mogłyby wpłynąć na decyzję o zakupie lub warunki negocjacji ceny.

Zapobieganie przyszłym problemom – Identyfikacja problemów przed zakupem daje kupującemu możliwość ich naprawy przez sprzedającego lub obniżenie ceny nieruchomości. Jest to także sposobność do uniknięcia kosztownych napraw po przejęciu nieruchomości.

Jak wygląda sprawdzenie techniczne?

Oględziny ogólne – Obejmują one wizualną ocenę stanu nieruchomości, w tym stanu ścian, sufitów, podłóg, okien oraz drzwi. Sprawdzany jest również stan dachu i innych elementów konstrukcyjnych.

sprawdzenie domu rynek wtorny
Różnice poziomów podłóg mogą wynikać z osiadania budynku lub nierównomiernego przesychania desek podłogowych

Badania specjalistyczne – Mogą być przeprowadzone przez naszą firmę za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak kamery termowizyjne, które wykrywają problemy niewidoczne gołym okiem, np. braki w izolacji czy wilgoć. Badanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz systemu ogrzewania to kolejny krok, który pomoże ocenić realny stan techniczny nieruchomości.

badanie szczlenosci gazu
Badanie termowizyjne czy badania szczelności gazu wykonywane są przy wszystkich naszych inspekcjach (bez dopłat)

Przeprowadzenie kompleksowego sprawdzenia technicznego nieruchomości przed zakupem jest nie tylko zalecane, ale staje się niezbędnością, szczególnie w kontekście zakupu na rynku wtórnym, gdzie ryzyko napotkania wad ukrytych jest większe. Współpraca z profesjonalną firmą, taką jak nasza, zapewnia spokój ducha oraz bezpieczeństwo transakcji, minimalizując ryzyko nieprzewidzianych wydatków po zakupie.

Praktyczne porady dla kupujących nieruchomość

Kupno nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Ryzyko związane z potencjalnymi wadami ukrytymi może znacząco wpłynąć na satysfakcję oraz bezpieczeństwo transakcji. Aby zminimalizować to ryzyko i uniknąć problemów, warto podjąć kilka istotnych kroków.

Jak unikać ryzyka związanego z wadami ukrytymi?

Dokładne oględziny nieruchomości – Zawsze przeprowadzaj szczegółowe oględziny nieruchomości, najlepiej z pomocą specjalisty, który pomoże zidentyfikować ewentualne wady strukturalne, problemy z instalacjami lub inne ukryte defekty.

Korzystanie z usług doświadczonych fachowców – Zatrudnienie kwalifikowanego inspektora budowlanego lub inżyniera może być nieocenione, zwłaszcza przy zakupie starszych domów na rynku wtórnym. Profesjonaliści są w stanie wykryć problemy, które mogłyby umknąć mniej doświadczonym ocenom.

Analiza dokumentacji prawnej – Zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące nieruchomości, w tym zatwierdzone plany budowlane, informacje o gruntach i ewentualnych obciążeniach hipotecznych.

Wskazówki dla kupujących na rynku wtórnym

Sprawdzanie historii nieruchomości – Dowiedz się jak najwięcej o historii nieruchomości, w tym o poprzednich właścicielach, przeprowadzonych remontach i naprawach. Informacje te mogą dać ci obraz tego, z czym możesz się zmierzyć po zakupie.

Negocjowanie umowy – Nie zgadzaj się na klauzule wykluczające odpowiedzialność za wady ukryte, chyba że jesteś w pełni świadomy stanu nieruchomości i potencjalnych kosztów związanych z naprawami.

Historia Tomka i Ani

Tomek i Ania, młoda para z Poznania, zdecydowali się na zakup dużego domu, który wydawał się być w dobrym stanie technicznym. Niestety, po kilku miesiącach od zakupu zaczęły ujawniać się pierwsze problemy, które skłoniły ich do skorzystania z naszej firmy do przeprowadzenia szczegółowego audytu technicznego. Okazało się, że dom miał więcej poważnych wad, niż przypuszczali. Dodatkowo, w akcie notarialnym zrzekli się rękojmi, co wykluczyło ograniczyło ich możliwości dochodzenia roszczeń od sprzedającego. Nasz kosztorys napraw opiewał na blisko 230.000 zł!

Wniosek z ich historii jest jasny: zawsze warto sprawdzać technicznie nieruchomość przed transakcją. Jeśli już znajdziemy wadę ukrytą, warto dokładnie prześwietlić nieruchomość w poszukiwaniu kolejnych. Unikanie klauzul wykluczających rękojmię w umowie kupna-sprzedaży, nawet jeśli wydaje się, że nieruchomość jest w idealnym stanie, jest kluczowe dla ochrony praw kupującego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą unikalną ofertą inspekcji stanu technicznego nieruchomości przed zakupem.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 99

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!